• "प्रशासकीय इमारत"
  • "महाराष्ट्रा चे माजी. मुख्यमंत्री"

चालू घडामोडी

प्रशासकीय बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती जेष्ठता यादी(वित्त विभाग)-   सहाय्यक लेखा अधिकारी  | कनिष्ठ लेखा अधिकारी | वरिष्ठ सहाय्यक लेखा | कनिष्ठ सहाय्यक लेखा  | आक्षेपाबाबत सूचना

विनंती बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती जेष्ठता यादी(वित्त विभाग)-   सहाय्यक लेखा अधिकारी  | कनिष्ठ लेखा अधिकारी | वरिष्ठ सहाय्यक लेखा | कनिष्ठ सहाय्यक लेखा  | आक्षेपाबाबत सूचना

दि.०१/०१/२०२० ची ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची जिल्हास्तरीय तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी(पंचायत विभाग)

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमांतर्गत कंत्राटी पदभरती २०१९-२०-अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी

तात्पुरती जेष्ठता सुची २०१९-२० (सामान्य प्रशासन विभाग)-  कनिष्ठ सहाय्यक(२०१९) | सहाय्यक प्रशासन अधिकारी | कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी | विस्तार    अधिकारी(सांख्यिकी) | लघुलेखक(नि.श्रे.)(ऊ.श्रे.) | वरिष्ठ सहाय्यक | वाहन चालक | परिचर(एस.एस.सी.) | परिचर

प्रशासकीय बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती जेष्ठता यादी(सा.प्र.वि.)-   स.प्र.अ.  | क.प्र.अ.  | वि.अ.(सा.)  | व.स.  | क.स.

विनंती बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती जेष्ठता यादी(सा.प्र.वि.)-   स.प्र.अ.  | क.प्र.अ.  | वि.अ.(सा.)  | व.स.  | क.स.

पेव्हमेंट कंडिशन इंडेक्स (PCI)प्राधान्यक्रम याद्यावर आक्षेप नोंदविण्या बाबत.

दि.०१/०१/२०२० रोजीची अनुकंपा तत्त्वावरील उमेदवारांची तात्पुरती जेष्ठता यादी

कार्यालय भाडे तत्वावर घेण्या करीता दरपत्रक मागविणे बाबत

सहाय्यक लेखाधिकारी यांची ०१/०१/२०२०  ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी

विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) संवर्गाच्या सुधारित जेष्ठता याद्या

दि.०१/०१/२०१९ रोजीची संवर्गनिहाय तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची(वित्त विभाग)- सहाय्यक लेखा अधिकारी  | कनिष्ठ लेखा अधिकारी  |वरिष्ठ सहा.लेखा  |  कनिष्ठ    सहा.लेखा

अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीसंदर्भात प्रस्तावित निवड यादी दि.०१/१०/२०१९

गट समनव्यक व समूह समनव्यक या पदांची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी - गट समनव्यक  | समूह समनव्यक

सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा निकाल 2018.

महाराष्ट्र विकास सेवा गट-ब मध्ये पदोन्नत्तीसाठी पात्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी - सहा.प्रशासन अधिकारी  |विस्तार अधिकारी(सांख्यिकी)  |विस्तार अधिकारी(पंचायत)  | कृषी अधिकारी  | आरोग्य पर्यवेक्षक  | सहा.पशुधन विकास अधिकारी  | विस्तार अधिकारी (शिक्षण)

समुदाय आरोग्य अधिकारी(CHO)पदभरती निकाल - परीक्षेत गुण प्राप्त करणाऱ्या उमेदवारांची यादी  | महत्वाची सूचना

एस. एस.सी. उत्तीर्ण गट-ड या संवर्गाची दि. ०१/०१/२०१९ ची अंतिम जेष्ठता यादी .