• "प्रशासकीय इमारत"
  • "महाराष्ट्रा चे माजी. मुख्यमंत्री"

जेष्ठता याद्या

दि.१.१.२०२२ रोजीची वाहन चालक परवानाधारक वर्ग-४ कर्मचा-यांची ज्येष्ठता यादी.

संवर्गनिहाय दि.०१/०१/२०२२ रोजीची सुधारित अंतिम सेवा जेष्ठता यादी(सामान्य प्रशासन विभाग)-  सहाय्यक प्रशासन अधिकारी | कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी

संवर्गनिहाय दि.०१/०१/२०२२ ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी (वित्त विभाग) )-  सहाय्यक लेखा अधिकारी | कनिष्ठ लेखा अधिकारी |वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) |  कनिष्ठ    सहाय्यक (लेखा)

एस.एस.सी.उत्तीर्ण वर्ग ४ चे कर्मचाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२२ ची अंतिम जेष्ठता यादी

दि.०१/०१/२०२२ रोजीची अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची अंतिम जेष्ठता यादी .

संवर्गनिहाय दि.०१/०१/२०२२ ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी (वित्त विभाग) )-  सहाय्यक लेखा अधिकारी | कनिष्ठ लेखा अधिकारी |वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) |  कनिष्ठ    सहाय्यक (लेखा)

एस.एस.सी. उत्तीर्ण गड ड कर्मचाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२२ ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी.

संवर्गनिहाय दि.०१/०१/२०२२ ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी (सामान्य प्रशासन विभाग )-  सहाय्यक प्रशासन अधिकारी | कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी | विस्तार    अधिकारी(सांखिकी) |  वरिष्ठ सहाय्यक |कनिष्ठ सहाय्यक

गट ड संवर्गाची ०१/०१/२०२२ ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी.

संवर्गनिहाय दि.०१/०१/२०२२ ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी (सामान्य प्रशासन विभाग )-  सहाय्यक प्रशासन अधिकारी | कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी | विस्तार    अधिकारी(सांखिकी) |  वरिष्ठ सहाय्यक |कनिष्ठ सहाय्यक |वाहन चालक

संवर्गनिहाय दि.०१/०१/२०२१ ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी (सामान्य प्रशासन विभाग )-  सहाय्यक प्रशासन अधिकारी | कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी | विस्तार    अधिकारी(सांखिकी) |  वरिष्ठ सहाय्यक |कनिष्ठ सहाय्यक

अंतीम सेवाजेष्ठता यादी(वित्त विभाग) .

मविसे गट-ब मध्ये पदोन्नतीकरिता पात्र कर्मचार्यांच्या जेष्ठता याद्या-  सहाय्यक प्रशासन अधिकारी | विस्तार अधिकारी(सांखिकी) | विस्तार अधिकारी(पंचायत) |    सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी |विस्तार अधिकारी(शिक्षण) |कृषी अधिकारी